Elkészült Karunk új honlapja. Az új lap a www.de-efk.hu címen található meg.

Jelen honlapon a 2010 szeptemberéig közzétett tartalmak érhetõek el!
A Dr. Kövér András díj kitüntetettjei

A Dr. Kövér András díjat 2006-ban alapította intézményünk Kari Tanácsa, a magas szintû kutatói, kutatásszervezõi és tudományos munka, valamint a hallgatóknak nyújtott példaértékû oktatói-kutatói magatartás elismeréseként. A díjat egy ötfõs kuratórium ítéli oda, a szakok javaslatai alapján.

A díj átadására évente egy alkalommal kerül sor, a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében.


2006 – Dr. Góth László

Dr. Góth László 1961-ben érettségizett Keszthelyen a Vajda János Gimnáziumban, majd vegyészmérnöki diplomát szerzett 1967-ben a Veszprémi Vegyipari Egyetemen.

1972-ben mûszeres analitikai szakmérnöki képesítést szerzett, ebben az évben doktorált, majd 1985-ben szerzett kandidátusi fokozatot, illetve 2000-ben habilitált, mellyel karunk elsõ habilitált oktatója lett.

1992-ig a Sümegi Városi Kórházban volt laborvezetõ, ahol megszervezte és irányította a tudományos munkát. Kutatási területe: az enzimológia, klinikai enzimdiagnosztika, a kataláz enzim kutatása volt.

1992 és 1993 között a kaliforniai Stanford University Fulbright ösztöndíjas kutatója, ahol a kataláz enzim molekuláris genetikai vizsgálatát végezte, az egyetemen folyamatosan több alkalommal volt vendégkutató.

1994-tõl a Debreceni Orvostudományi Egyetem Klinikai Kémiai Intézete tudományos fõmunkatársa, a klinikai kémiai részleg vezetõje, ahol fõbb szakmai területei közé tartoznak a laboratóriumi automatizáció, a molekuláris genetika diagnosztikai laboratóriumi vizsgálatok.

1997-tõl részt vesz karunk új szakjának megszervezésében, amelynek akkor igazgató helyettese. 1998-tól fõiskolai tanár, megszervezi a Klinikai Kémiai Analitikai Tanszéket. Megszervezi és elindítja a katalázhiányos egyének felderítésének országos tudományos programját.

Dr. Góth László eddigi tudományos közleményeinek száma 92, melyek közül rangos nemzetközi szakmai folyóiratban 33 publikációja jelent meg, ezek összes impakt faktora 154,923. A közleményekre 231 független idézetet kapott. Az elmúlt tíz évben 41 közleménye jelent meg, ezek összes impakt faktora 102,362.

Tudományos munkásságának további jellemzõje, hogy eddig 3 OTKA és 2 ETT nyertes pályázat témavezetõje volt. 

Többször részesült Kiemelkedõ Kutatási és Oktatási Munkáért Kitüntetésben. 1992-ben kapta meg a Pándy Kálmán-emlékérmet, 2001-ben az Év Legjobb Klinikai Témájú Közleménye elismerésben részesült, 2001-04 között Széchenyi István-ösztöndíjas volt.

Dr. Góth László 4 külföldi és 3 hazai tudományos társaság tagja, utóbbiak közül háromban vezetõségi tag, MTA doktora fokozattal rendelkezik.

Dr. Góth László elõadása a kataláz enzim jellemzõirõl, az elsõ díjátadó ünnepségen

 

2007 – Dr. Fábián Gergely

 

Dr. Fábián Gergely 1979-ben érettségizett Nyíregyházán, a Zrínyi Ilona Gimnáziumban, majd magyar-történelem szakos diplomát szerzett a Bessenyei György Tanárképzõ Fõiskolán. 1991-ben summa cum laude végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem szociológia szakán.

Jelenleg tanszékvezetõ fõiskolai tanár, illetve karunk tudományos dékánhelyettese.

Tudományos fokozatát 2003-ban szerezte a németországi Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt Történelem- és Társadalomtudományi Karán, magna cum laude eredménnyel, doktori disszertációját 2004-ben jelentette meg egy német könyvkiadó.

1993-tól alapító tagja a LOSS-Project elnevezésû nemzetközi kutatócsoportnak, 1994-ben a Kasseli Egyetem vendégoktatója, 1996-1997 között a Zentralinstitut für Mittel- und Osteuropastudien Krupp-ösztöndíjas kutatója, 2004 és 2005 között a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János ösztöndíjasa, 2006-tól a SOWOSEC nemzetközi curriculumfejlesztõ csoport alapító tagja.

Kutatási területei: a globalizációs folyamatok társadalmi hatásai, egyenlõtlenségek, szociális problémák.

1994-ben a DOTE Kiváló Oktatója, 2003-ban Egészségügyi, szociális és családügyi miniszteri dicséret, 2005-ben a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíj kuratóriumának elismerõ oklevele, 2007-ben a Magyar Felsõoktatásért Emlékplakett, illetve a Nyíregyháza Város Tudományos Életéért – Westsik Vilmos – díj kitüntetésekben részesült.

2009-tõl a bécsi FH-Campus Wien Social Work and Social Economy elnevezésû mesterképzésének oktatója.

Az elmúlt években 13 sikeres tudományos pályázat – köztük OTKA – témavezetõje és 8 kutatási pályázati program közremûködõje, melyekbõl összességében 6 nemzetközi kollaborációban valósult meg. Napjainkig 70 különbözõ közleménye jelent meg.

 

 

Dr. Fábián Gergely elõadása a globalizációs folyamatok társadalmi hatásairól a 2007-es díjátadó rendezvényen


2009 – Dr. Sipos László

Dr. Sipos László 1983-ban summa cum laude minõsítéssel szerzett jogi doktori diplomát a Szegedi Egyetemen. Ügyészségi fogalmazóként, majd – jeles jogi szakvizsga után - 1985-tõl ügyészként dolgozott a Nyíregyházi Városi Ügyészségen. 1986. decemberétõl fõügyészségi ügyész. 1992-tõl vezeti – sikeres pályázat után - a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fõügyészség magánjogi- és közigazgatási jogi szakágát. 1989-ben Legfõbb Ügyészi Dicséretet, 2001-ben Kozma Sándor díjat, 2004-ben pedig címzetes fellebbviteli fõügyészségi ügyészi címet kapott.

Fõügyész-helyettesként közremûködhetett az ügyészi szervezet nemzetközi kapcsolatainak kiépítésében. 1994-tõl tagja a francia-magyar közjogi szemináriumnak, részt vehetett több európai közösségi tanácskozáson, 2000. õszétõl pedig az Európai Közösségek Bíróságán (Luxembourgban) tartott szakmai programokon. 2003-tól az Igazságügyi Minisztérium cenzoraként szakvizsgáztatja a leendõ bírókat, ügyészeket és ügyvédeket. 2007. tavaszától a Magyar Ügyészképzõ Központ (MÜK) felkérésére kötelmi jogból tart szakvizsgára felkészítõ elõadásokat.

Dr Sipos László 1990-tõl tart jogi tárgyú elõadásokat felsõoktatási- és továbbképzési intézményekben, 1993-tól óraadó tanár a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karán. A nonprofit szervezetek joga és a gyermekvédelem joga tárgyakat tanítja, nappali és levelezõ tagozaton egyaránt. 2008/2009-tõl a kari mesterképzésekben jogi tantárgyfelelõs. Elõadásokat tartott a mentõtiszti és a betegjogi kurzusok keretében is. Az elmúlt években közel száz szakdolgozat esetében volt konzulens, illetõleg opponens. 2009. szeptembertõl a kari Tudományos Tanácsadó Bizottságnak a tagja.

1999. õszétõl vett részt egy távoktatási programban, melynek keretében „A civil (non-profit) szervezetek jogi szabályozása" címmel tankönyvet írt, és oktatási segédanyagként jogszabály-gyûjteményt állított össze. A 2001-2002. tanévben közremûködött a távoktatási kísérleti program tesztelésében, értékelésében is.

„Fejezetek a gyámság és a gyámügy jogtörténetébõl”, „A társadalmi szervezetek joga” és „Az alapítványok joga” címmel három kari jegyzete jelent meg. A gyermekbûnözésrõl írt tanulmánya – egy jogi szaklapon kívül - a Tudományos Közlemények III. kötetében, a gyermekbûnözés kutatásának problémáit taglaló elõadása külön kari kötetben látott napvilágot. E tanulmányokat több felsõoktatási intézmény – köztük a Rendõrtiszti Fõiskola is – ajánlott, illetve kötelezõ irodalomként kezeli. A gyermek- és fiatalkorúak drogproblémájáról írt tanulmányának megállapításait felhasználták Nyíregyháza drogstratégiájának kidolgozásához, egy másik adatait pedig az IRM „Gyermekkorú elkövetõk reszocializációja” címû modellprojektjéhez.

Dr. Sipos László tagja a Magyar Kriminológiai Társaságnak, 2006 februárjától pedig a Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének. 2007-ben a Debreceni Egyetem Interdiszciplináris Társadalom- és Bölcsészettudományi Doktori Iskola Neveléstudományi Doktori Programjában a „Civil szféra és a jog” címmel tartott speciális kollégiumot. 2008. februárjában summa cum laude eredménnyel védte meg az iskolai alapítványokkal foglalkozó PhD-disszertációját. Annak egyik fejezete alapján írt tanulmánya kötetben is megjelent. Dr. Sipos László 2008. nyarától a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) köztestületének, 2009. januárjától pedig az MTA Állam- és Jogtudományi Bizottságának a tagja. Napjainkig 82 közleménye jelent meg.

 

 

Dr. Sipos László elõadása a gyermekbûnözés és kutatásának problémáiról a 2009-es díjátadó ünnepségen

 

 
Ma 2018. 10. 19, péntek, Nándor napja van.

Szerver terheltség:
Látogatottsági Statisztika - Hibabejelentés
© 2018 Debreceni Egyetem OEC Egészségügyi Kar